PHÒNG ĐÀO TẠO

* Cơ cấu tổ chức: gồm có 5 thành viên, trong đó có 1 thạc sĩ, 4 cử nhân:

- Trưởng phòng

- Phó trưởng phòng

- Và các Chuyên viên

Giới thiệu Phòng

Phòng Đào tạo là đơn vị trực thuộc, có chức năng và nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Tham mưu, trình Hiệu trưởng phê duyệt cơ cấu ngành nghề, mở các nghề mới, nghiên cứu đề xuất các biện pháp cải tiến và hoàn thiện nội dung, chương trình, giáo trình, phương pháp đào tạo và quản lý chất lượng đào tạo nghề;

2. Xây dựng kế hoạch giảng dạy chung của toàn trường; lập thời khoa biểu, bố trí và điều hành lịch trình giảng dạy học tập theo kế hoạch;

3. Theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch giảng dạy, chương trình đào tạo và quy chế giảng dạy học tập ở các Khoa, Tổ bộ môn..

4. Quản lý hành chính về giáo vụ, các hệ thống đào tạo của trường theo đúng quy chế về đào tạo nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

5. Tham mưu cho Hiệu trưởng các chế độ chính sách đối với cán bộ giảng dạy trong trường và cán bộ thỉnh giảng, phục vụ giảng dạy; kiểm tra báo cáo thống kê khối lượng giảng dạy của các khoa/bộ môn để nhà trường trả thù lao; đề xuất ý kiến về nhu cầu cơ sở vật chất và điều kiện cần thiết phục vụ giảng dạy học tập;

6. Tiếp nhận, tổng hợp thông tin, giúp Hiệu trưởng dự thảo các văn bản chỉ đạo và phương hướng nhiệm vụ, tổng kết năm học, thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất;

7. Thực hiện các công việc giáo vụ gồm: lập các biểu bảng về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập nghề; theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động dạy nghề; thống kê, làm báo cáo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng:

8. Tổ chức hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của HSSV về quy chế học tập, kiểm tra, thi;

9. Quản lý tốt hồ sơ HSSV;

10. Quản lý tốt các nguồn nhân lực của phòng, tài sản, tư liệu;

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.