GIỚI THIỆU PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

1. Chức năng:

Phòng Tài chính có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, quản lý công tác tài chính. 

 

2. Nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm, kế hoạch tài chính ngắn hạn, dài hạn trình Hiệu trưởng phê duyệt. Thông báo, phân bổ nguồn kinh phí hoạt động theo kế hoạch cho các đơn vị trực thuộc. Tổ chức hướng dẫn thực hiện kế hoạch tài chính, nghiệp vụ kế toán theo quy định.

 

- Tổ chức thực hiện công tác kế toán, thanh - quyết toán các nguồn kinh phí theo chế độ kế toán hiện hành và các quy định khác có liên quan của pháp luật.

 

- Tham mưu các chế độ, chính sách tài chính trong nội bộ nhà trường theo thẩm quyền hoặc được phân công. Định kỳ rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

 

- Tổ chức thu, tiếp nhận, quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí, tài sản theo quy định.

 

- Quản lý, đánh giá, kiểm kê, hạch toán giá trị thiết bị, tài sản trong toàn bộ nhà trường theo quy định. Lưu trữ chứng từ, sổ sách, tài liệu kế toán theo qui định. Quản lý hồ sơ, lý lịch các thiết bị, tài sản, cơ sở vật chất, các dự án của nhà trường.

 

- Kiểm tra, kiểm soát các hoạt động chi tiêu tài chính trong phạm vi nhà trường. Đề xuất biện pháp xử lý các vướng mắc, sai sót trong lĩnh vực tài chính theo thẩm quyền.

 

- Thực hiện chế độ báo cáo kế toán, tài chính theo quy định pháp luật.