Thông báo nghỉ hè năm học 2013 - 2014

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2013 - 2014 của Trường CĐN Việt – Úc. Ban Giám hiệu thông báo cho toàn thể HSSV kế hoạch, thời gian chi tiết về việc nghỉ hè năm học 2013 - 2014 cụ thể như sau:

  BỘ LĐTB&XH         
TRƯỜNG CĐN VIỆT – ÚC          
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số: 44/TB -VAVC

THÔNG BÁO 

(V/v:  Thời gian nghỉ hè năm học 2013 - 2014 cho các lớp hệ Cao đẳng và Trung cấp)             

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2013 - 2014 của Trường CĐN Việt – Úc. Ban Giám hiệu thông báo cho toàn thể HSSV kế hoạch, thời gian chi tiết về việc nghỉ hè năm học 2013 - 2014 cụ thể như sau:

1. Thời gian nghỉ hè kể từ ngày 21/07/2014 đến hết ngày 19/08/2014. 

2. Từ ngày 09/08/2014 HSSV có thể về trường để xem thời khóa biểu cho học kỳ mới năm học 2014-2015 hoặc xem trên Website của trường tại địa chỉ: http://vavc.edu.vn

3. Trong thời gian nghỉ hè đề nghị HSSV các lớp nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tăng cường quản lý trật tự kỷ cương trong các hoạt động văn hóa, đẩy mạnh bài trừ các tệ nạn xã hội. Nếu HSSV nào vi phạm, tùy theo mức độ vi phạm nhà trường sẽ có hình thức kỷ luật thích đáng hoặc sẽ giao cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết.       
Đề nghị các cá nhân và các phòng ban có liên quan thực hiện tốt thông báo trên. Thông báo có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 Đà Nẵng, ngày 07  tháng 07 năm 2014
HIỆU TRƯỞNG
 (Đã ký)
ThS. Đặng Phúc Sinh

Nơi nhận: 
- BGH nhà trường (thay báo cáo),

- Các phòng ban và giáo viên,

- Các lớp hệ Cao đẳng và Trung cấp,

- Lưu VTĐT.